Wczytuję dane...
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
TONER SERVICE https://sklep.tonerylublin.pl/obowiązujący od 25.12.2014r.

 
§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

TONER SERVICE Marcin Przybysz

z siedzibą w 20-023, Lublin, ul.Fryderyka Chopina 18/1

NIP: 712-285-28-02

REGON: 060308174

Tel. +48 81 463 44 63; 503 085 581

E-mail: info@tonerylublin.pl  

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta);

- telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie internetowej Sklepu;

- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia.
Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep poprzez wysłanie do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem Zamówienia.

6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8. Sklep nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia w przypadkach, gdy brak przyjęcia zamówienia nie jest skutkiem ukrywania towaru przez Sklep lecz wynika w szczególności z faktycznego braku towaru w magazynie Sklepu lub niemożności jego otrzymania od dostawców Sklepu (nawet pomimo oznaczenia towaru - na stronie sklepu - jako dostępnego), albo też gdy brak przyjęcia zamówienia oparty jest na innej uzasadnionej przyczynie.
Sklep, dokłada należytej staranności aby dane zamieszczone w stronie internetowej nie zawierały błędów.

9. Każdy produkt posiada indywidualny termin gwarancji.
Wraz z towarem Klient otrzymuje pisemną gwarancję, która określa m.in. termin trwania gwarancji oraz procedurę postępowania gwarancyjnego.
Informacje odnośnie długości gwarancji znajdują się także na stronie opisującej produkt.

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności::

- płatność przelewem (przedpłata),

- płatność przy odbiorze (pobranie),

- płatność elektroniczna za pośrednictwem Transferuj.pl (elektroniczna),

- płatność gotówką w Sklepie (gotówka). 

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich, poczty polskiej, własnym transportem - lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient.
Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

TONER SERVICE Marcin Przybysz

ul. Fryderyka Chopina 18/1, 20-023 Lublin

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysyłki towaru.

5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.
Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

6. Każdy produkt posiadana odrębną gwarancję określoną w Warunkach Gwarancji. Wraz z towarem Klient otrzymuje pisemne Warunki gwarancji określające m.in.
termin trwania gwarancji oraz procedurę postępowania gwarancyjnego. Informacje odnośnie długości gwarancji znajdują się także na stronie opisującej produkt.

7. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.


§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
(stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: info@tonerylublin.pl .

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.

6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

- o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§9

Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.


 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


TONER SERVICE Marcin Przybysz
ul. Fryderyka Chopina 18/1
20-023 LUBLIN
NIP: 712-285-28-02
tel. 81 463 44 63 lub 0 503 085 581
www.tonerylublin.pl www.sklep.tonerylublin.pl GG: 82095

 


Ja ..........................................................................................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy /produktów:

Data zawarcia umowy/dostawy:

...............................................................................................................................

Imię i Nazwisko Konsumenta:

................................................................................................................................

Adres Konsumenta:

................................................................................................................................


Podpis Konsumenta*:...............................................................................................

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: ........................................................................................................................

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

TONER SERVICE Marcin Przybysz
ul. Fryderyka Chopina 18/1
20-023 LUBLIN
NIP: 712-285-28-02
tel. 81 463 44 63 lub 0 503 085 581
www.tonerylublin.pl www.sklep.tonerylublin.pl GG: 82095


 

Ja ...............................................................................................................................
niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

..................................................................................................................................

Szczegółowy opis wykrytych wad:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Imię i Nazwisko Konsumenta:........................................................................................

Adres Konsumenta:......................................................................................................

Podpis Konsumenta*:...................................................................................................

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data:...........................................................................................................................