Wczytuję dane...
Polityka prywatności
Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Toner Service dbając o Twoje dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia dotyczącego RODO prowadzi weryfikację wyrażonych przez Ciebie zgód.

Pragniemy spełnić względem Ciebie ponowny obowiązek informacyjny (jaki miał już miejsce w przeszłości) i prosimy Cię o reakcję drogą mailową, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być przez Nas używane.

Sposób pozyskiwania danych osobowych:

Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio od użytkownika sklepu internetowego sklep.tonerylublin.pl (dalej Państwo, Klient, Użytkownik) podczas zakładania konta na sklep.tonerylublin.pl lub w trakcie zawierania transakcji w siedzibie firmy.

Zakres pozyskiwanych danych:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail,
 • adres dostawy,
 • bank oraz numer konta bankowego, z którego dokonywana była zapłata
 • numer telefonu
 • numer NIP (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej)
 • historia komunikacji z Biurem Obsługi Klienta
 • historia transakcji
 • adres IP
 • informacje o sposobie korzystania z sklep.tonerylublin.pl (poprzez wyrażenie zgody na korzystanie z plików typu cookies),
 • udzielone zgody
 • informacje dotyczące reklamacji;

Cel gromadzenia Danych Osobowych:

 • zawieranie i realizacja łączącej nas z Państwem umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacja przewidzianych prawem obowiązków sklep.tonerylublin.pl, w tym w szczególności wystawiania, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, również dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrona praw sklep.tonerylublin.pl w myśl przepisów prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • zabezpieczenie należnych płatności
 • przeprowadzanie działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych:

 • w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: rejestracja konta, zapisanie do listy newslettera,
 • w celu wywiązania się z umowy sprzedaży oraz związanym z nimi prawem do rękojmi i gwarancji producenta
 • w celu wywiązania się z umowy dostawy zakupionego towaru będziemy przetwarzać Dane Osobowe w oparciu o realizację umowy
 • na podstawie uzyskanej zgody od Klienta zgodnie z art 173. Prawa Konsumenckiego poprzez wykorzystanie plików tzw. cookies do pozyskania informacji o danych dotyczących korzystania przez Użytkownika ze stron Sklepu Internetowego
 • w celach marketingowych: składanie ofert, promocji, poprawy obsługi klienta, w tym przypadku opieramy się na uzasadnionym interesie Administratora;

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Uzależniony od celu przetwarzania:

 • zapisanie się do newslettera – odpowiada okresowi od momentu zapisania się do chwili złożenia przez Użytkownika deklaracji o rezygnacji z newslettera lub anulowania konta. W oparciu o przepisy o ochronie danych Osobowych będziemy następnie przetwarzać Dane Osobowe w celu ewentualnego rozliczenia dotychczasowych działań (reklamacje, rękojmia, gwarancja, zwrot towarów) do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zastrzeżeniem, ze okres ten nie będzie dłuższy niż 3 lata,
 • realizacja zamówień – odpowiada okresowi realizacji umowy. W oparciu o przepisy o ochronie danych Osobowych będziemy następnie przetwarzać Dane Osobowe w celu ewentualnego rozliczenia dotychczasowych działań (reklamacje, rękojmia, gwarancja, zwrot towarów) do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zastrzeżeniem, ze okres ten nie będzie dłuższy niż 3 lata,
 • realizacja dostawy odpowiada okresowi realizacji umowy. W oparciu o przepisy o ochronie danych Osobowych będziemy następnie przetwarzać Dane Osobowe w celu ewentualnego rozliczenia dotychczasowych działań (reklamacje, rękojmia, gwarancja, zwrot towarów) do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zastrzeżeniem, ze okres ten nie będzie dłuższy niż 3 lata,
 • dane uzyskane poprzez pliki cookies o sposobie korzystania z przez Użytkownika z sklep.tonerylublin.pl wraz z danymi marketingowymi – odpowiada okresowi kiedy Użytkownik korzysta z serwisu sklep.tonerylublin.pl oraz dodatkowo przez 3 lata od momentu zaprzestania korzystania z naszych usług;

Odbiorcy danych osobowych:

sklep.tonerylublin.pl może przekazywać Dane Osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków sklep.tonerylublin.pl przewidzianych prawem, ochrony praw sklep.tonerylublin.pl zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu sklep.tonerylublin.pl w rozumieniu przepisów o ochronie danych Osobowych; w szczególności sklep.tonerylublin.pl może przekazywać Państwa Dane Osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, hostingowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z sklep.tonerylublin.pl umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez sklep.tonerylublin.pl,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane Osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń;

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane Osobowe. Dane Osobowe będą przechowywane przez sklep.tonerylublin.pl i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i sklep.tonerylublin.pl.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Państwa Prawa dotyczące administrowanych danych osobowych:

 1. żądania dostępu do Danych Osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od sklep.tonerylublin.pl potwierdzenia, czy przetwarzane są dane Osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. sklep.tonerylublin.pl dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, sklep.tonerylublin.pl może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. poprawiania Danych Osobowych: mają Państwo prawo do poprawienia Danych Osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych Osobowych - "prawo do bycia zapomnianym": mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych Osobowych, a sklep.tonerylublin.pl ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane Osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych: w takim przypadku, sklep.tonerylublin.pl wskaże na Państwa żądanie takie Dane Osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych Osobowych: zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych macie Państwo prawo otrzymać przetwarzane przez sklep.tonerylublin.pl Dane Osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu ich przekazania innemu administratorowi danych osobowych,
 6. sprzeciwu: dysponują również Państwo prawem w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do przetwarzania Państwa Danych w określenym celu (np. cele marketingowe). Po wniesieniu sprzeciwu będziemy mogli przetwarzać Państwa Dane Osobowe w innych celach z pominięciem celu wyszczególnionego w sprzeciwie;

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z sklep.tonerylublin.pl, pod adresem: Lublin (20-023), ul. Fryderyka Chopina 18/1, tel. + 48 503085581 lub pod adresem e-mail info@tonerylublin.pl

Równocześnie informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem Danych Osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

TONER SERVICE Marcin Przybysz, ul . Fryderyka Chopina 18/1, 20-023 Lublin

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest prowadzenie marketingu (przy użyciu telefonów, komputerów, e-maili, komunikatorów w celach: informacyjnych, marketingowych, przedstawiania ofert handlowych, prowadzenia działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości). Jeśli dokonujesz u nas zakupu towarów handlowych dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Twoje dane osobowe w przypadku prowadzenia marketingu nie będą nigdzie przekazywane. Jeśli dokonujesz u nas zakupów towarów handlowych dane te będą przekazywane jedynie do firmy zewnętrznej kurierskiej, by dostarczyć Ci Twój towar oraz do firmy zewnętrznej prowadzącej naszą księgowość celem spełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych.

Masz prawo:
- dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,
- do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. także będziesz mieć prawo:
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- prawo do przenoszenia danych,
- "prawo do bycia zapomnianym".

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:info@tonerylublin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: TONER SERVICE Marcin Przybysz, ul . Fryderyka Chopina 18/1, 20-023 Lublin